Nowelizacja Kodeksu Pracy

Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje istotne zmiany dotyczące stażu pracy. Zmiany te mają na celu uwzględnienie różnych form zatrudnienia w obliczeniu stażu, co ma pozytywnie wpłynąć na równość w dostępie do praw pracowniczych.

Podstawowe informacje o zmianach:

1. Założenia projektu: Projekt ustawy o zmianie Kodeksu Pracy (UD59), opracowany przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, wprowadza nowy art. 302[1], który zakłada, że do stażu pracy zaliczane będą również okresy wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia, jednoosobowej działalności gospodarczej, a także pracy wykonywanej przez uczniów i studentów do 26 roku życia.

2. Równość w nabywaniu uprawnień: Obecny brak jednolitych zasad ustalania stażu pracy prowadzi do nierówności w dostępie do uprawnień pracowniczych, takich jak nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe. Projektowane przepisy mają to zmienić, wyrównując szanse wszystkich pracowników, niezależnie od formy prawnej ich zatrudnienia.

3. Aspekty prawne: Zmiany mają na celu eliminację wątpliwości prawnych i zapewnienie zgodności z zasadą równości, jaką wyraża art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Termin wprowadzenia zmian: Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2024 roku ale wejść w życie dopiero od 2026 r.

Te zmiany stanowią odpowiedź na dynamicznie zmieniające się realia rynku pracy, gdzie prace tego samego rodzaju są wykonywane na różnorodnych podstawach prawnych. Projekt zakłada, że takie dostosowanie przepisów znacząco przyczyni się do lepszego dostępu do uprawnień pracowniczych, wzmacniając pozycję pracowników na rynku pracy.