OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

Rejestracja Spółek

Obywatele Unii Europejskiej mogą podejmować działalność gospodarczą na takich samych prawach jak Polacy (dotyczy to również rejestracji spółek). Sytuacja wygląda podobnie w przypadku osób, które otrzymały zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy lub osób, które korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Pozostali cudzoziemcy mogą rozpocząć prowadzenie firmy w Polsce w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co istotne, aby założyć jedną z nich, nie muszą posiadać prawa do pobytu w Polsce, bowiem dla tych czynności mogą ustanowić pełnomocnika. W dokonaniu wszelkich czynności dotyczących rejestracji spółek w Polsce wesprze Państwa nasza kancelaria prawna.