OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

Uzyskiwanie zezwoleń na pracę, pobyt czasowy (kart pobytu) i innych niezbędnych dokumentów

Pobyt cudzoziemców na terytorium RP, a także podjęcie przez nich zatrudnienia wiąże się z koniecznością dokonania szeregu czynności i uzyskania wymaganych przepisami prawa dokumentów.
Możliwość zamieszkania i podjęcia pracy w Polsce oraz związane z tym procedury są zróżnicowane. Zastosowanie odpowiedniej uzależnione jest głównie od kraju pochodzenia cudzoziemca, przyczyn jego pobytu w Polsce i dalszych zamierzeń.
Doświadczenie naszego zespołu pomoże przy wybraniu właściwej dla Klienta procedury legalizacji pobytu i pracy.