Przekształcenia, fuzje i przejęcia. Restrukturyzacja i likwidacja.

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Potrzeba wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa może wynikać z wielu czynników m.in. racjonalizacji procesu pracy, różnorodnych profilów działalności przedsiębiorstwa czy z konieczności rozdziału majątku wśród dotychczasowych udziałowców. Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Podział ten może być dokonany na cztery różne sposoby: trzy z nich przewidują przeniesienie całego majątku spółki dzielonej (a w konsekwencji do jej likwidacji) na istniejące, nowe lub nowe i istniejące spółki, natomiast czwarty sposób polega na przeniesieniu jedynie części majątku do innej spółki – istniejącej lub nowo zawiązanej (podział przez wydzielenie – bez potrzeby jej likwidacji). Bez względu na sposób podziału zgodnie z przepisami polskiego prawa należy:

  • sporządzić i uzgodnić plan podziału spółki o określonej treści i z uzasadnieniem,
  • zgłosić podział do sądu rejestrowego,
  • poddać plan podziału badaniu przez biegłego; badanie to nie jest wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili na to zgodę.

 

Prawidłowe wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa może przynieść wiele korzyści. Nasi prawnicy doradzą Ci, czy jest to odpowiednia decyzja z punktu widzenia przyszłości Twojego biznesu, a jeżeli tak, to kompleksowo przeprowadzą proces wyodrębnienia.