Zasady i znaczenie powierzenia przetwarzania danych osobowych: klucz do zgodności z RODO

Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest procesem, w którym administrator danych osobowych deleguje czynności przetwarzania danych osobowych na rzecz innego podmiotu zewnętrznego w związku z obowiązkiem wykonania jakiś działań czy czynności. Powierzenie następuje na podstawie umowy, która jest powszechnie stosowana, jednak nie zawsze jest zawierana adekwatnie do faktycznych potrzeb przetwarzania danych, co może prowadzić do niejasności w rozróżnieniu między powierzeniem przetwarzania a innymi formami udostępniania danych czy administrowania.

Definicja administratora danych według RODO określa go jako podmiot, który m.in. określa cele i metody przetwarzania danych osobowych. Administrator może samodzielnie przetwarzać dane lub zlecić to zadanie innemu podmiotowi, zwanemu procesorem, który wówczas działa w imieniu administratora.

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych opierają się na trzech kluczowych elementach: faktycznym przetwarzaniu danych, działaniu przez podmiot zewnętrzny oraz wykonywaniu zadań w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający nie ma własnych celów przetwarzania i działa pod kierunkiem administratora, realizując jego cele.

Różnice między administratorem a procesorem wynikają głównie z faktu, że procesor nie ustala celów przetwarzania danych i, co do zasady, nie decyduje o metodach ich przetwarzania. W praktyce, chociaż procesor może mieć pewną swobodę w wyborze metod przetwarzania danych, zawsze podlega on kierunkowi administratora, który jest ostatecznie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

Podsumowując, powierzenie przetwarzania danych osobowych jest istotnym elementem zarządzania danymi osobowymi, który wymaga jasnej definicji ról i odpowiedzialności. Jest to relacja oparta na zaufaniu i profesjonalizmie, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującym prawem o ochronie danych.